Galeria HEBAN

SPRAWDŹ NASZE PROMOCJE I WYPRZEDAŻE  – ZAPRASZAMY DO SALONÓW STACJONARNYCH

Regulamin sklepu Heban

Dzień dobry!

Na początek nasze pełne dane rejestrowe jako sprzedawcy: sprzedawcą jest „Heban” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Brzeski 73, 05-077 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000992910, której dokumentację rejestrową przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem NIP: 9521255233 oraz REGON: 71237372100000, kapitał zakładowy: 1.804.500 zł.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji zgodnie z danymi kontaktowymi, które znajdują się pod adresem https://store.heban.pl/kontakt/ .

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów!

Zespół sklepu internetowego Heban

[ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA WSTĘPNE] 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin sklepu Heban (dalej: ”Regulamin”) określa zasady zawierania umów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki umów, których przedmiotem będą Produkty oferowane przez Sprzedawcę.
 2. Jeżeli pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie została zawarta odrębna umowa sprzedaży, niniejszy Regulamin o charakterze ramowym wraz z formularzem zamówienia, stanowią łącznie umowę sprzedaży w rozumieniu art. 535 § 1 k.c., a w przypadku umów dotyczących Usług Dodatkowych — umowę o świadczenie usług w rozumieniu art. 750 k.c.

§ 2.

Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają, co następuje:

 • adres elektroniczny — przez „adres elektroniczny” należy rozumieć oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 • Bon Prezentowy — przez „Bon Prezentowy” należy rozumieć bon w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 15 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2022 poz. 931, z późn. zm.);
 • Cena – przez „Cenę” należy rozumieć wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt lub Usługę Dodatkową;
 • dni robocze — przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • formularz zamówienia — przez „formularz zamówienia” należy rozumieć dokument, który określa najważniejsze parametry związane z nabyciem Produktów lub Usług Dodatkowych przez Kupującego, w szczególności liczbę i rodzaj Produktów lub Usług Dodatkowych, Cenę, termin i sposób płatności. Formularz zamówienia jest dostępny po kliknięciu przycisku „Zobaczy koszyk” lub ikony koszyka;
 • godziny robocze — przez „godziny robocze” należy rozumieć godziny od 10:00 do 16:00 w dni robocze;
 • inne należności — przez „inne należności” należy rozumieć wszelkie świadczenia pieniężne poza Ceną, które Kupujący jest zobowiązany spełnić na rzecz Sprzedawcy, w szczególności w postaci kosztów wysyłki, kosztów związanych z realizacją Umowy, odszkodowań, kar umownych itp.
 • Konsument – przez „Konsumenta” należy rozumieć osobę fizyczną, zawierającą ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • koszty wysyłki — przez „koszty wysyłki” należy rozumieć koszty, jakie jest zobowiązany ponieść Kupujący w celu dostarczenia Produktów do miejsca wskazanego jako miejsce wysyłki;
 • Kupony – przez „Kupony” należy rozumieć cyfrowe odwzorowania wartości, które umożliwia dokonanie zapłaty Ceny w całości lub części, w szczególności za pomocą bonów elektronicznych, e-kuponów, walut wirtualnych itp.;
 • Kupujący — przez „Kupującego” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną, która zawiera Umowę ze Sprzedawcą i nabywa Produkty lub Usługi Dodatkowe;
 • miejsce wysyłki — przez „miejsce wysyłki” należy rozumieć adres pocztowy lub punkt odbioru, który został wskazany przez Kupującego jako miejsce, dokąd Produkty powinny zostać dostarczone przez Sprzedawcę;
 • Produkt — przez „Produkt” należy rozumieć każdą rzecz ruchomą, którą może nabyć Kupujący od Sprzedawcy w ramach działalności prowadzonej przez Sprzedawcę. Ponadto przedmiotem sprzedaży mogą być Bony Prezentowe;
 • Produkt Outletowy – przez „Produkt Outletowy” należy rozumieć Produkt, w odniesieniu do którego Kupujący został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od typowych wymogów zgodności z Umową, np. w zakresie kompletności, jakości, funkcjonalności itp.;
 • Produkt na Zamówienie — przez „Produkt na Zamówienie” należy rozumieć Produkt, który jest tworzony na indywidualne zamówienie Kupującego, zgodnie z dostarczoną przez niego specyfikacją;
 • Produkt z Elementami Cyfrowymi (PzEC) – przez „Produkt z Elementami Cyfrowymi” należy rozumieć Produkt oferowany przez Sprzedawcę, zawierający Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową, bez których Produkt nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Treści Cyfrowe lub Usługi Cyfrowe mogą być dostarczane przez Sprzedawcę lub podmiot trzeci;
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) — przez „Przedsiębiorcę na prawach konsumenta” należy rozumieć przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa ta nie ma dla niego charakteru zawodowego;
 • Przedsprzedaż — przez „Przedsprzedaż” należy rozumieć proces zbierania przez Sprzedawcę zamówień na Produkty, które będą dostępne w sprzedaży od określonego terminu, i zawierania Umów przed planowanym terminem wprowadzenia Produktów do sprzedaży;
 • punkt odbioru — przez „punkt odbioru” należy rozumieć punkt prowadzony przez Sprzedawcę, w którym można dokonać odbioru osobistego, a także punkt usługowy, prowadzony przez osobę trzecią, w szczególności przewoźnika, do którego mogą być dostarczane przesyłki w celu ich późniejszego odbioru przez adresata;
 • Sklep — przez „Sklep” należy rozumieć stronę internetową należąca do Sprzedawcy, która jest dostępna pod adresem elektronicznym https://pl;
 • Sprzedawca — przez „Sprzedawcę” należy rozumieć „Heban” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Brzeski 73, 05-077 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000992910, której dokumentację rejestrową przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się numerem NIP: 9521255233 oraz REGON: 71237372100000, kapitał zakładowy: 1.804.500 zł;
 • Strony — przez „Strony” należy rozumieć Sprzedawcę oraz Kupującego;
 • Treść Cyfrowa – przez „Treść Cyfrową” należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 • Umowa — przez „Umowę” należy rozumieć umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, której treść zależy od rodzajów i liczby Produktów, ustalonej Ceny, zasad płatności, metody wysyłki itp., lub umowę o świadczenie Usług w ramach Sklepu;
 • Usługi — przez „Usługi” należy rozumieć Usługi Cyfrowe lub Usługi Elektroniczne;
 • Usługi Cyfrowe – przez „Usługi Cyfrowe” należy usługi pozwalające Kupującemu na:

– wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;

– wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Kupującego lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej;

– inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

 • Usługi Dodatkowe — przez „Usługi Dodatkowe” należy rozumieć wszelkie usługi związane z Produktami (np. usługę pakowania prezentów), inne niż Usługi Cyfrowe i Usługi Elektroniczne;
 • Usługi Elektroniczne — przez „Usługi Elektroniczne” należy rozumieć wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę na rzecz  Kupującego za pośrednictwem Sklepu. Usługi Elektroniczne mogą również obejmować świadczenie Usług Cyfrowych, w zależności od charakteru danej usługi.

§ 3.

Oświadczenia

Kupujący oświadcza, że:

 1. zapoznał się dokładnie z opisem Produktu oraz wszelkimi informacjami, które dotyczą Produktu, przedstawionymi przez Sprzedawcę, w szczególności zasadami dotyczącymi sprzedaży Produktów na Zamówienie i Bonów Prezentowych;
 2. posiada wystarczającą wiedzę na temat właściwości i przeznaczenia Produktów lub Usług Dodatkowych oferowanych przez Sprzedawcę;
 3. jego sytuacja ekonomiczno-finansowa jest stabilna i umożliwia terminową realizację wobec Sprzedawcy zobowiązań finansowych, które wynikają z Umowy.

 

[ROZDZIAŁ II: ZAWARCIE UMOWY. USŁUGI ELEKTRONICZNE]

§ 4.

Postanowienia ogólne dotyczące Umowy

 1. Przed zawarciem Umowy Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z informacjami Sprzedawcy na temat Produktów lub Usług Dodatkowych, w tym opisami Produktów, specyfikacją Produktów oraz postanowieniami Regulaminu. Jeżeli Kupujący zawiera Umowę, Sprzedawca ma prawo przyjąć, że Kupujący dopełnił powyższych wymagań.
 2. Każdy Kupujący przed zawarciem Umowy ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący, lub przy użyciu innych środków.
 3. Kupujący jest związany postanowieniami Regulaminu, jeżeli został mu udostępniony w sposób opisany w ust. 2.
 4. Jakiekolwiek informacje dotyczące Produktów lub Usług Dodatkowych, które są zawarte na stronach internetowych Sprzedawcy, w szczególności w Sklepie, lub rozpowszechniane za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych (np. portali społecznościowych), nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku, gdy Kupującym jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, a jednocześnie zawierana Umowy nie miałaby dla niego charakteru zawodowego, przy zawieraniu Umowy jest on zobowiązany złożyć oświadczenie (poprzez zawarcie odpowiedniej informacji w uwagach do zamówienia), że przysługuje mu status PNPK.
 6. W przypadku, gdy Kupujący pozostaje w opóźnieniu ze spełnieniem świadczeń wobec Sprzedawcy z tytułu umów, które poprzednio zawarł ze Sprzedawcą, Sprzedawca może odmówić Kupującemu zawarcia nowej Umowy — do czasu spełnienia wszystkich zaległych świadczeń, w szczególności zapłaty Ceny i innych należności. Zastrzeżenie to nie dotyczy Kupujących, którym przysługuje status Konsumenta.
 7. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że:
 8. Umowy, które dotyczą sprzedaży Produktów i są zawierane z Konsumentami lub PNPK, są umowami zobowiązującymi do przeniesienia własności Produktu, do których stosuje się przepisy rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 9. Umowy, które dotyczą sprzedaży PzEC i są zawierane z Konsumentami lub PNPK, są umowami zobowiązującymi do przeniesienia własności Produktu, do których stosuje się przepisy rozdziału 5a i nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 10. Umowy, które dotyczą Usług Elektronicznych i są zawierane z Konsumentami lub PNPK, mogą (ale nie muszą) być umowami o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 5.

Usługi Elektroniczne i Usługi Cyfrowe

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługi Elektroniczne. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
 2. dostęp do Internetu,
 3. standardowy system operacyjny,
 4. standardowa przeglądarka internetowa,
 5. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 6. W przypadku, gdy dla korzystania z Produktu lub PzEC konieczne będzie spełnienie dodatkowych warunków technicznych, innych niż wskazane w ust. 1, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego przed złożeniem zamówienia, np. poprzez zawarcie wymagań technicznych w opisie Produktu lub PzEC.
 7. Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu wysłania formularza zamówienia w Sklepie, prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy.
 8. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta Użytkownika w Sklepie. W koncie Użytkownika przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do konta Użytkownika z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Kupujący jest zobowiązany zabezpieczyć dostęp do swojego konta Użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych, a ponadto jest zobowiązany nie udostępniać loginu i hasła żadnym osobom trzecim.
 9. Usługi Elektroniczne są świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy dotyczące sprzedaży Produktów zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 10. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 11. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 12. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy dotyczącej Usług Elektronicznych (np. założenia konta Użytkownika), jak również zaprzestania świadczenia Usług Elektronicznych, w przypadku stwierdzenia, że Kupujący dopuszcza się naruszeń Regulaminu — na zasadach opisanych w Regulaminie.
 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującego i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 14. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinna poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 15. Z uwagi na to, że Sklep stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Sprzedawcę, Sprzedawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Sklepu oraz świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.
 16. W ramach rozwoju Sklepu Sprzedawca może w szczególności:
 17. dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności w ramach Sklepu;
 18. wprowadzić Sklep na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne;
 19. udostępnić aplikację związaną ze Sklepem.
 20. Jeżeli działania Sprzedawcy, o których mowa w ust. 12, nie wpływają w sposób istotny na prawa i obowiązki Kupujących, działania te nie wymagają zmiany Regulaminu.
 21. W przypadku, gdy Sprzedawca podejmie decyzję o udostępnieniu Kupującym aplikacji mobilnej, zasady korzystania z aplikacji zostaną określone w odrębnym regulaminie aplikacji mobilnej.

 

[ROZDZIAŁ III: ZAMÓWIENIA I REALIZACJA UMOWY]

§  6.

Złożenie Zamówienia dotyczącego Produktu

 1. Na potrzeby nabycia Produktu niezbędne jest:
 1. dodanie Produktu lub Usługi Dodatkowej do koszyka;
 2. wypełnienie formularza zamówienia w zakresie potrzebnych danych i informacji, np. w zakresie danych Kupującego, miejsca wysyłki, sposobu płatności itp., zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzu zamówienia;
 3. zaakceptowanie Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności — za pomocą odpowiedniego checkboxa;
 4. zatwierdzenie formularza zamówienia w całości i przesłanie go Sprzedawcy.
  1. W przypadku Produktów, które są Produktami Outletowymi, dodatkowym warunkiem złożenia zamówienia jest zaznaczenie check-boksa, że Kupujący wyraża zgodę na nabycie Produktu niepełnowartościowego.
  2. Formularz zamówienia, złożony przez Kupującego w sposób opisany w ust. 1, stanowi ofertę Kupującego w zakresie wybranego Produktu lub Usługi Dodatkowej, którą Kupujący składa Sprzedawcy. Sprzedawca potwierdza otrzymanie formularza zamówienia poprzez wysłanie automatycznie wygenerowanej wiadomości email na adres elektroniczny podany przez Kupującego.
  3. Po otrzymaniu formularza zamówienia, o którym mowa w ust. 3, Sprzedawca najpóźniej w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych:
 5. przyjmuje ofertę złożoną przez Kupującego poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji lub
 6. odmawia przyjęcia oferty Kupującego poprzez przesłanie informacji o braku możliwości realizacji zamówienia (np. poprzez poinformowanie o braku dostępności Produktów itp.).
  1. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. a, z chwilą doręczenia Kupującemu oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia Umowy, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. b — nie dochodzi do zawarcia Umowy.
  2. Potwierdzenie przez Sprzedawcę, że przystępuje do realizacji złożonego zamówienia (np. poprzez poinformowanie o przekazaniu zamówienia do realizacji, zmianie statusu zamówienia w systemie), jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty Kupującego.
  3. W sytuacji, gdy Kupujący przesłał formularz zamówienia przed aktualizacją stanu magazynowego w Sklepie, zaś po aktualizacji stanu magazynowego okazało się, że Produkt, którego dotyczyło zamówienie, nie jest już dostępny, Sprzedawca może:
 7. poinformować Kupującego o braku możliwości realizacji zamówienia i braku możliwości zawarcia Umowy — w takim przypadku Umowa nie zostaje zawarta;
 8. zaproponować Kupującemu inny Produkt o podobnych parametrach do Produktu niedostępnego — w takim przypadku zostaje zawarta Umowa dotycząca Produktu podobnego;
 9. zaproponować Kupującemu dostarczenie Produktu w późniejszym terminie — w takim przypadku Umowa zostaje zawarta, lecz jej realizacja odbywa się w terminie indywidualnie uzgodnionym pomiędzy Stronami.
  1. Po zawarciu Umowy za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca niezwłocznie przystępuje do realizacji Umowy, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją świadczenia w przypadkach określonych w Regulaminie, w szczególności w sytuacji, gdy Kupujący jest zobowiązany dopełnić określonych czynności, np. w przypadku zapłaty z góry.

§ 7.

Nabywanie Produktów na Zamówienie

 1. Sprzedawca oferuje możliwość nabywania przez Kupujących Produktów na Zamówienie, przy czym dotyczy to wyłącznie Produktów, które zostały wyraźnie oznaczone jako Produkty dostępne na zamówienie (np. Produkty z podaniem wymiarów lub tkanin przez Kupującego). W związku z tym nie każdy Produkt dostępny w Sklepie może być Produktem na Zamówienie i nie każdy Produkt może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Kupujących.
 2. Jeżeli Kupujący jest zainteresowany nabyciem Produktu na Zamówienie, powinien skorzystać z formularza zamówienia jak dla standardowych Produktów lub wysłać do Sprzedawcy wiadomość elektroniczną, na wskazany przez Sprzedawcę adres elektroniczny, informując, jaki Produkt na Zamówienie interesuje Kupującego.
 3. Po otrzymaniu formularza zamówienia lub wiadomości, o których mowa w ust. 2, Sprzedawca przekaże Kupującemu prośbę o przesłanie danych i informacji, od których zależy zawarcie Umowy dotyczącej Produktu na Zamówienie. Kupujący na prośbę Sprzedawcy powinien w szczególności przekazać materiały potrzebne do wykonania Produktu na Zamówienie itp. (przykład: zdjęcia, napisy, wymiary, oznaczone tkaniny, materiały itp.).
 4. Po zapoznaniu się z przekazanymi przez Kupującego danymi i informacjami (np. w postaci zdjęć) Sprzedawca poinformuje Kupującego, najpóźniej w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od dnia otrzymania kompletu informacji, czy jest w stanie dostarczyć Produkt na Zamówienie, a jeżeli tak, to w jakiej Cenie i w jakim terminie. Jeżeli Kupujący zaakceptuje warunki zaproponowane przez Sprzedawcę, do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą dostarczenia Sprzedawcy wiadomości e-mail zawierającej akceptację, a jeżeli Kupujący nie zaakceptuje warunków proponowanych przez Sprzedawcę — do zawarcia Umowy nie dochodzi.
 5. Na życzenie Kupującego Sprzedawca może dostarczyć Kupującemu próbniki materiałów, z których może zostać wykonany Produkt na Zamówienie, pod warunkiem, że dla danego Produktu na Zamówienie producent przewidział taki próbnik (Kupujący powinien mieć świadomość, że nie każdy producent przygotowuje próbnik dla swojego wyrobu i nie w każdym przypadku Sprzedawca może udostępnić taki próbnik). Jeżeli Kupujący jest zainteresowany otrzymaniem próbnika, powinien zaznaczyć stosowną opcję w formularzu zamówienia lub wskazać takie życzenie w wiadomości e-mail, podając dane do wysyłki próbnika. Sprzedawca prześle Kupującemu taki próbnik niezwłocznie. Po zapoznaniu się z próbnikiem Kupujący jest zobowiązany odesłać go na adres Sprzedawcy najpóźniej w terminie 5 (słownie: pięciu ) dni od dnia otrzymania próbnika.

§ 8.

Przedsprzedaż

 1. Sprzedawca, w odniesieniu do niektórych rodzajów Produktów, może, ale nie musi, zorganizować Przedsprzedaż.
 2. Produkty objęte Przedsprzedażą są wyraźnie oznaczane w ramach Sklepu jako Produkty dostępne w Przedsprzedaży. Na stronie takiego Produktu Sprzedawca zamieszcza informację, od jakiej daty Produkt najprawdopodobniej będzie dostępny i od jakiej daty Produkty najprawdopodobniej będą wysyłane.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w ust. 2, szczególnie na skutek opóźnienia dostawców w dostarczaniu materiałów potrzebnych do stworzenia Produktów. Sprzedawca będzie informował Kupujących o wszelkich zmianach terminów związanych z Przedsprzedażą, poprzez zamieszczenie informacji w Sklepie oraz wysłanie wiadomości e-mail, na adres podany przez Kupującego.
 4. Na potrzeby zawierania Umów w ramach Przedsprzedaży postanowienia § 6 ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.
 5. W przypadku, gdyby sprzedaż Produktu nie była możliwa na warunkach przewidzianych w Przedsprzedaży (np. dostawcy nie dostarczą odpowiedniej ilości lub rodzajów materiałów, nastąpi wzrost ceny materiałów itp.), Sprzedawca poinformuje Kupującego o tych okolicznościach.
 6. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub PNPK nie zgadza się na przedłużenie terminu dostarczenia Produktu lub zmianę warunków sprzedaży Produktu, może zrezygnować z nabycia Produktu, a Sprzedawca zwraca takiemu Kupującemu wszelkie płatności dokonane w ramach Przedsprzedaży.

 § 9.

Sprzedaż Produktów i Usług Dodatkowych

 1. Na podstawie Umowy Sprzedawca zbywa Produkt określony w formularzu zamówienia, a Kupujący nabywa go za Cenę określoną zgodnie z Regulaminem. Ponadto Sprzedawca zobowiązuje się wydać, a Kupujący odebrać Produkt. Jeżeli Zamówienie obejmuje także Usługę Dodatkową, Sprzedawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Kupującego wskazaną Usługę Dodatkową, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić za nią Cenę określoną przez Sprzedawcę.
 2. Zbycie Produktu, o którym mowa w ust. 1, obejmuje jego zbycie wraz z częściami składowymi i przynależnościami, jeżeli Produkt zawiera części składowe lub przynależności.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu wszelkie opisy, instrukcje użytkowania oraz inne dokumenty, które zostały dołączone do Produktu przez producenta jako dokumentacja Produktu. Instrukcje i inne dokumenty mogą być również zawarte na stronie internetowej, w ramach opisu Produktu, i takie udostępnienie dokumentacji stanowi dostarczenie Kupującemu potrzebnej dokumentacji.
 4. Własność Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty przez Kupującego Ceny w pełnej wysokości oraz zapłaty innych należności, które obciążają Kupującego, a także odebrania Produktów przez Kupującego, osobiście lub przez przewoźnika. Obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie.

§ 10.

Wydanie i odbiór Produktów

 1. Sprzedawca wyda Produkt wskazany w formularzu zamówienia w terminie podanym na stronie internetowej Sklepu lub bezpośrednio przez Sprzedawcę — z zastrzeżeniem ust. 2. W przypadku Przedsprzedaży wydanie Produktów następuje w terminie określonym przez Sprzedawcę zgodnie z § 8.
 2. W przypadku, gdy:
  1. Sprzedawca nie będzie posiadał na stanie Produktów w liczbie lub rodzaju, jakie zostaną wskazane w formularzu zamówienia — Sprzedawca informuje Kupującego o szacowanym terminie wydania Produktu Kupującemu po uzyskaniu takiej informacji. Jeżeli Konsument lub PNPK nie akceptuje zmiany terminu, może zrezygnować z nabycia Produktu, a Sprzedawca zwraca mu wszystkie płatności;
  2. Strony uzgodniły indywidualny termin wydania Produktu, w szczególności Produktu na Zamówienie — Sprzedawca jest zobowiązany wydać Produkt w terminie uzgodnionym z Kupującym. Kupujący powinien mieć świadomość, że w przypadku Produktów na Zamówienie standardowy czas realizacji zamówienia wynosi od 4 do 14 tygodni (w zależności od producenta), a w przypadku producentów z Włoch czas ten może podlegać wydłużeniu ze względu na przerwy od pracy w sierpniu i grudniu każdego roku.
 3. Jeżeli Kupujący jest zobowiązany dokonać zapłaty Ceny (lub zaliczki na poczet Ceny) albo innych kosztów, do poniesienia których jest zobowiązany, np. kosztów wysyłki, przed wydaniem Produktu, Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się z realizacją Umowy do czasu uregulowania wszystkich należności przez Kupującego.
 4. Wydanie Produktu następuje poprzez:
  1. przekazanie go bezpośrednio Kupującemu lub osobie wskazanej przez Kupującego (odbiór osobisty) lub
  2. dostarczenie go za pośrednictwem przewoźnika (dostawa kurierem).
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. a, Kupujący jest zobowiązany skontaktować się ze Sprzedawcą najpóźniej na 1 (słownie: jeden) dzień przed planowanym terminem odebrania przesyłki w celu ustalenia dokładnej daty oraz godziny odbioru przesyłki przez Kupującego lub osobę upoważnioną przez niego.
 6. W przypadku dostawy kurierskiej Sprzedawca poinformuje Kupującego o przygotowaniu Produktu do wysyłki oraz przekazaniu przesyłki przewoźnikowi. Dokładny termin dostarczenia Produktu określa przewoźnik, chyba że przewoźnik umożliwia Kupującemu dokładne określenie daty i godziny dostarczenia przesyłki. Jeżeli przewoźnik udostępnia taką funkcjonalność, Sprzedawca przekaże Kupującemu dane potrzebne do monitorowania transportu Produktu, w szczególności link do strony internetowej przewoźnika lub do aplikacji przewoźnika.
 7. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, trudnych do przewidzenia w chwili uzgadniania terminu dostarczenia przesyłki (np. trudne warunki atmosferyczne, działania lub zaniechania osób trzecich) terminy określone w ust. 6 mogą ulec przedłużeniu o czas trwania przeszkody w doręczeniu przesyłki. Zastrzeżenie to nie dotyczy Konsumentów i PNPK.
 8. W przypadku odmowy odbioru Produktu przez Kupującego Sprzedawca jest uprawniony do dostarczenia go do miejsca wysyłki, wskazanego przez Kupującego, na koszt i ryzyko Kupującego.
 9. W przypadku nieodebrania Produktu lub odmowy odebrania Produktu przez Kupującego oraz jego ewentualnym zwróceniu Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany naprawić Sprzedawcy szkodę, jaką poniósł Sprzedawca na skutek nieodebrania Produktu, np. w postaci kosztów wysyłki, które pokrył Sprzedawca.
 10. Nieodebranie Produktu lub odmowa odbioru Produktu przez Kupującego w żaden sposób nie wpływa na prawo Sprzedawcy do otrzymania Ceny w pełnej wysokości.
 11. Kupujący jest obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktów, jest obowiązany dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, np. w postaci spisania protokołu szkody (art. 545 § 2 k.c.).
 12. W przypadku, gdy przedmiot sprzedaży będzie dostarczany Kupującemu przez Sprzedawcę w częściach (np. na skutek dostępności Produktów w różnych terminach itp.), postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się do każdej części osobno.

§ 11.

Realizacja Usług Dodatkowych

 1. Realizacja Usług Dodatkowych polega na spełnieniu przez Sprzedawcę określonych świadczeń składających się na przedmiot Usługi Dodatkowej, zgodnie z opisem zamieszczonym w Sklepie.
 2. W przypadku, gdy realizacja Usługi Dodatkowej wymaga aktywnego udziału Sprzedawcy, Strony są zobowiązane uzgodnić szczegóły związane z wykonaniem tych Usług Dodatkowych, w szczególności sposób realizacji Usługi Dodatkowej, czas i miejsce realizacji Usługi Dodatkowej itp. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług Dodatkowych jest osiągnięcie porozumienia pomiędzy Stronami w tym zakresie.
 3. Jeżeli rozpoczęcie realizacji Usług Dodatkowych wymaga wcześniejszego uzyskania od Kupującego określonych danych, informacji lub innych materiałów, Kupujący jest zobowiązany przekazać je Sprzedawcy w komentarzu do zamówienia. W razie potrzeby Sprzedawca może zwrócić do Kupującego o uzupełnienie informacji lub wyjaśnienie określonej kwestii, natomiast Kupujący jest zobowiązany udzielić odpowiedzi niezwłocznie. W przypadku, gdy Kupujący naruszy ten obowiązek, pomimo wezwania ze strony Sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania wykonania Usługi Dodatkowej i takie wstrzymanie nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Sprzedawcę.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować Usługi Dodatkowej w terminie uprzednio uzgodnionym z Kupującym, jest zobowiązany poinformować o tym Kupującego oraz zaproponować nowy termin realizacji Usługi Dodatkowej. Kupujący może, najpóźniej w terminie 5 (słownie: pięciu ) dni, albo zaakceptować nowy termin, albo odstąpić od zawartej Umowy oraz uzyskać zwrot Ceny za niezrealizowaną Usługę Dodatkową.
 5. W przypadku, gdy osobą korzystającą z Usługi Dodatkowej ma być inna osoba niż Kupujący (np. osoba, która ma otrzymać prezent), Kupujący jest zobowiązany przekazać dane Sprzedawcy w komentarzu do zamówienia. W razie potrzeby Sprzedawca może zwrócić do Kupującego o uzupełnienie informacji lub wyjaśnienie określonej kwestii, natomiast Kupujący jest zobowiązany udzielić odpowiedzi niezwłocznie Zmiana osoby uprawnionej jest możliwa najpóźniej na 3 (słownie: trzy) dni przed dniem wykonania Usługi Dodatkowej.
 6. Usługi Podstawowe powinny być zrealizowane najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli Sprzedawca pozostawał w gotowości do świadczenia Usług Dodatkowych, natomiast Kupujący nie skorzystał z Usług Dodatkowych z przyczyn leżących po swojej stronie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu zapłaconej Ceny, z uwzględnieniem właściwych przepisów konsumenckich w stosunku do Konsumentów lub PNPK.

[ROZDZIAŁ IV: CENA ORAZ INNE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SPRZEDAŻY] 

§ 12.

Cena i inne koszty

 1. Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt lub Usługę Dodatkową ustaloną Cenę w wysokości wskazanej przez Sprzedawcę.
 1. W przypadku, gdy pomiędzy momentem zawarcia Umowy a wydaniem Produktu lub wykonaniem Usługi Dodatkowej Kupującemu ujawni się jakakolwiek okoliczność niezależna od Sprzedawcy, która wpływa na podwyższenie Ceny, np. w postaci podwyższenia ceny przez dostawców, Sprzedawca zawiadomi o tym Kupującego niezwłocznie. Po otrzymaniu zawiadomienia:
  1. Kupujący może wyrazić zgodę na podwyższenie Ceny — w takim przypadku jest zobowiązany do uiszczenia Ceny w podwyższonej wysokości lub
  2. Kupujący może odmówić zgody na podwyższenie Ceny i odstąpić od Umowy w całości (jeżeli Umowa nie została wykonana choćby w części) lub odstąpić od Umowy w niezrealizowanej części (jeżeli Umowa została już w części wykonana).
 2. W przypadku dostawy kurierskiej Sprzedawca informuje Kupującego o kosztach wysyłki za pośrednictwem przewoźnika, a Kupujący w celu dostarczenia Produktu jest zobowiązany dokonać zapłaty tych kosztów wysyłki, z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. Sprzedawca, według własnej decyzji, jest uprawniony do przejęcia od Kupującego obowiązku pokrycia kosztów wysyłki, np. w drodze indywidualnych uzgodnień z Kupującym, zorganizowanej akcji promocyjnej lub zamieszczenia informacji w Sklepie, że w przypadku nabycia Produktów powyżej określonej kwoty koszty wysyłki pokrywa Sprzedawca.
 4. W przypadku, gdy będzie to wynikało z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca doliczy do Ceny i innych należności podatek od towarów i usług — według obowiązującej stawki.

§ 13.

Zapłata Ceny i innych należności

 1. Sprzedawca informuje Kupującego o dostępnych sposobach płatności, w szczególności poprzez zamieszczenie informacji w Sklepie.
 2. Kupujący może dokonywać płatności w szczególności poprzez:
 1. przelewem, na podany przez Sprzedawcę rachunek bankowy;
 2. skorzystanie z opcji tzw. szybkich płatności — za pośrednictwem systemów teleinformatycznych zewnętrznych operatorów płatności.
  1. W przypadku, gdy dane sposób płatności pozostaje niedostępny, np. w przypadku awarii systemów teleinformatycznych, Kupujący jest zobowiązany dokonać wyboru innego sposobu płatności. Brak możliwości skorzystania z danego sposobu płatności nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania zapłaty w umówionym terminie.
  2. Zapłata Ceny i innych należności, które obciążają Kupującego, powinna co do zasady nastąpić przed wydaniem Produktu przez Sprzedawcę, z wyjątkiem sytuacji, gdy Sprzedawca wyrazi zgodę na płatność po wydaniu Produktu (sprzedaż za pobraniem). W przypadku Produktów na Zamówienie Kupujący jest zobowiązany wpłacić całą Cenę z góry, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
  3. Sprzedawca jest uprawniony do żądania wpłacenia przez Kupującego zaliczki na poczet Ceny — w szczególności w przypadku, gdy Umowa dotyczy Produktów o znacznej wartości lub realizacja Umowy wymaga uprzedniego nabycia materiałów od dostawców. Zaliczka jest płatna najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia poinformowania przez Sprzedawcę o konieczności uiszczenia zaliczki.
  4. W przypadku, gdy Kupujący posiada Bon Prezentowy, może dokonać zapłaty Ceny za pomocą tego Bonu Prezentowego, wpisując odpowiedni kod w formularzu zamówienia. W przypadku, gdy Cena nabywanych Produktów lub Usług Dodatkowych jest wyższa od wartości Bonu Prezentowego, Kupujący jest zobowiązany dopłacić różnicę w Cenie za pomocą dostępnych metod płatności, a jeżeli jest niższa od wartości Bonu Prezentowego — może wykorzystać niewykorzystaną różnicę w trakcie kolejnych zakupów w Sklepie.
  5. Kody z Bonów Prezentowych są ważne maksymalnie przez okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia nabycia Bonu Prezentowego.
  6. Zapłata Ceny oraz pozostałych należności, które obciążają Kupującego, nastąpi na podstawie dokumentu księgowego wystawionego przez Sprzedawcę, w szczególności faktury VAT.
  7. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania dokumentów księgowych, w szczególności faktur VAT, bez podpisu Kupującego.
  8. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie dokumentów księgowych, w szczególności faktur VAT, w postaci elektronicznej, na podany adres elektroniczny.
  9. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  10. W razie niedotrzymania przez Kupującego terminu zapłaty Ceny oraz innych należności Sprzedawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  11. Kupującemu nie przysługuje prawo dokonywania potrąceń jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu wobec Sprzedawcy z wierzytelnościami Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu Ceny lub innych należności. Zastrzeżenie to nie dotyczy Konsumentów lub PNPK.

§ 14.

Akcje promocyjne

 1. Sprzedawca może oferować rabaty, upusty lub inne gratyfikacje przy okazji korzystania ze Sklepu, w szczególności oferując Kupującym Kupony. Decyzje dotyczące przyznawania rabatów, upustów lub innych gratyfikacji podejmuje Sprzedawca.
 2. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Cen Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt lub Usługa Dodatkowa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Operator zamieszcza również informację o najniższej Cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu lub Usługi Dodatkowej do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do organizowania akcji promocyjnych, w szczególności we współpracy z partnerami, w związku z czym Kupujący biorący udział w akcji promocyjnej mogą być zwolnieni z obowiązku zapłaty Ceny na rzecz Sprzedawcy lub zobowiązani do jej uiszczania w wysokości niższej niż standardowa.
 4. Zasady akcji promocyjnych określają odrębne regulaminy akcji promocyjnych.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do weryfikacji na każdym etapie, czy Kupujący spełnia warunki udziału w akcji promocyjnej. Jeżeli okaże się, że Kupujący naruszył warunki, od których zależy przyznanie uprawnień specjalnych, Sprzedawca może wykluczyć takiego Kupującego z udziału w akcji promocyjnej.
 6. Jeżeli Sprzedawca zorganizował akcję promocyjną, a Kupujący nie skorzystał z niej z przyczyn leżących po stronie Kupującego (np. w wyniku nielogowania się przez Kupującego do Sklepu, nieodczytanie poczty elektronicznej przez dłuższy czas, zakwalifikowanie wiadomości e-mail wysłanego przez Sprzedawcę jako spamu przez dostawcę poczty elektronicznej Kupującego itp.), Kupującemu nie przysługują roszczenia związane z akcjami promocyjnymi, w szczególności nie przysługuje prawo do skorzystania z nich w późniejszym terminie ani otrzymania ekwiwalentu za niewykorzystane uprawnienia.

[ROZDZIAŁ V: POZOSTAŁE REGULACJE]

§ 15.

Prawa i obowiązki Stron związane ze sprzedażą

 1. Strony w związku z realizacją Umowy zobowiązują się w szczególności do:
 1. wzajemnego, ścisłego współdziałania i dochowania należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z zawarcia Umowy;
 1. polubownego wyjaśniania wątpliwości i rozwiązywania wszelkich sporów.
  1. Do obowiązków Sprzedawcy w związku z realizacją Umowy należy w szczególności:
 2. wydanie Produktu w umówionej liczbie i stanie, a także wykonanie Usług Dodatkowych zamówionych przez Kupującego;
 1. przekazanie Kupującemu wszelkich instrukcji, informacji i dokumentów dotyczących Produktu, niezbędnych do jego prawidłowego używania;
 2. przekazanie Kupującemu karty gwarancyjnej, jeżeli została dołączona do Produktu;
 3. udzielenie Kupującemu wsparcia technicznego przy zawieraniu Umowy (w rozsądnych granicach).
  1. Kupujący nie może przenieść jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie — w tym również w ramach cesji wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. Zastrzeżenie to nie dotyczy Konsumentów i PNPK.

§ 16.

Prawa własności intelektualnej

 1. Sklep oraz wszystkie materiały dostępne w Sklepie, w szczególności kod źródłowy, teksty, layout, grafiki, ikony, obrazki, zdjęcia, logo, wideo, audio, bazy danych itp., a także wszelkie pozostałe treści zamieszczone przez Sprzedawcę mogą stanowić chronione dobra niematerialne, zwane dalej „Dobrami Niematerialnymi” — i podlegać ochronie zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej. Kupujący zobowiązuje się do nienaruszania praw własności intelektualnej w odniesieniu do tych Dóbr Niematerialnych przez cały okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, pod rygorem odpowiedzialności prawnej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.
 2. Na podstawie Regulaminu Sprzedawca udziela Kupującemu licencji niewyłącznej na korzystanie z Dóbr Niematerialnych, w zakresie koniecznym do należytego korzystania ze Sklepu.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana na czas korzystania ze Sklepu, na terytorium, gdzie Kupujący ma siedzibę, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub miejsce zamieszkania.
 4. Kupujący nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich.
 5. Kupujący nie może przenosić uprawnień wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie.
 6. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku bezwzględnie zabrania się Kupującemu bez zgody Sprzedawcy:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) Dóbr Niematerialnych, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
  2. wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze Dóbr Niematerialnych;
  3. stosowania Dóbr Niematerialnych i ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu lub utworze;
  4. tworzenia oprogramowania podobnego do Sklepu, które mogłoby stanowić opracowania Sklepu;
  5. odtwarzania, dekompilowania, dezasemblowania i wszelkich innych czynności, które będą prowadzić do pozyskania kodu źródłowego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;
  6. odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim Dóbr Niematerialnych, ich kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji;
  7. wykorzystywania Dóbr Niematerialnych w prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w szczególności w działalności konkurencyjnej wobec działalności Sprzedawcy;
  8. dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do Dóbr Niematerialnych na rzecz osób trzecich.
 7. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Kupującego dostępu do Dóbr Niematerialnych koniecznych do korzystania ze Sklepu. Licencja wygasa wraz z zakończeniem korzystania ze Sklepu, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpi.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zabezpieczeń Dóbr Niematerialnych przed niedozwolonymi działaniami Kupującego, np. poprzez opatrywanie kopii Dóbr Niematerialnych unikalnymi kodami lub danymi Kupującego.
 9. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej osób trzecich.
 10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami własności intelektualnej oraz zakresem udzielonej licencji Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Jeżeli Kupujący zamierza w jakikolwiek sposób wykorzystać Dobra Niematerialne w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej (np. w celu dalszej odsprzedaży Produktów), jest zobowiązany uzyskać odpłatną licencję od Sprzedawcy na zasadach przewidzianych w wewnętrznej polityce licencyjnej Sprzedawcy.

§ 17.

Cele promocyjne i reklamowe Sprzedawcy

(Kupujący niebędący Konsumentami)

 1. W okresie obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpi, Sprzedawca, na potrzeby celów promocyjnych i reklamowych związanych ze swoją działalnością, jest uprawniony do:
 1. używania należących do Kupującego nazwy, adresu strony internetowej, logo niebędącego znakiem towarowym, znaków towarowych, jakie są zarejestrowane lub będą zarejestrowane w przyszłości na rzecz Kupującego w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante lub w ramach dowolnego innego urzędu zagranicznego, którego właściwość obejmuje rejestrację znaków towarowych;
 2. używania referencji udzielonych Sprzedawcy przez Kupującego.
  1. Cele promocyjne i reklamowe, o których mowa w ust. 1, obejmują przede wszystkim zamieszczenie informacji o nabywcach Produktów na stronach internetowych Kupującego, np. w zakładce „Nasi Klienci” (lub zakładce o podobnej nazwie), jak również zamieszczenie referencji, które są udzielane Sprzedawcy przez Kupujących.
  2. W związku z ust. 1-2 Kupujący niniejszym wyraża zgodę na wykorzystanie swojej nazwy, adresu strony internetowej, logo niebędącego znakiem towarowym, znaków towarowych we wszelkich kanałach reklamowych i promocyjnych Sprzedawcy, w tym w materiałach drukowanych, na stronach internetowych Sprzedawcy lub mediach społecznościowych, na polach eksploatacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów promocyjnych i reklamowych.
  3. Udzielenie Sprzedawcy referencji przez Kupującego jest przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy Stronami, w szczególności w zakresie treści referencji oraz wskazania osoby udzielającej referencji.
  4. W przypadku, gdy udzielenie Sprzedawcy referencji przez Kupującego wymaga korzystania z utworu dostarczonego przez Kupującego, Sprzedawca jest uprawniony do korzystania z tego utworu — na polach eksploatacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów promocyjnych i reklamowych.

§ 18.

Opinie

 1. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Sklepie, Sprzedawcy, Produktach lub Usługach Dodatkowych — w ramach Sklepu lub Sklepów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Sklepu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
 3. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
  1. bez uprzedniego skorzystania ze Sklepu;
  2. na temat Produktów lub Usług Dodatkowych, z których Kupujący nie korzystał lub których nie nabył;
  3. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  4. naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
  5. przez opłaconych użytkowników, w szczególności w celu sztucznego podwyższenia lub obniżenia oceny Produktu lub Usługi Dodatkowej.
 5. Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście korzystali z Produktu lub Usługi Dodatkowej. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupującego dotyczących zamieszczonych opinii, Kupujący może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 6. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

§ 19.

Dane osobowe

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kupujących będących osobami fizycznymi oraz osób, z pomocą których Kupujący wykonuje Umowę (np. osób wskazanych do kontaktu), zostały przedstawione w odrębnym dokumencie pt. „Polityka prywatności”, którą Sprzedawca udostępnia Kupującemu pod adresem internetowym https://store.heban.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Kupujący zobowiązuje się przekazać dokument, o którym mowa w ust. 1, swoim pracownikom, zleceniobiorcom, wykonawcom i innym osobom przez siebie zatrudnionym, jeżeli przekaże Sprzedawcy ich dane osobowe w celu wykonania Umowy (np. na potrzeby kontaktu pomiędzy Stronami).
 3. Kupujący, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby wykonania Umowy, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu.
 4. Jeżeli Kupujący korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Sprzedawca ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem.
 5. W przypadku, gdy:
 1. Kupujący nie dopełnia należycie obowiązków wskazanych w ust. 2;
 2. Kupujący bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich,

i z tego powodu Sprzedawca poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną), Kupujący może zostać zobowiązany do naprawienia Sprzedawcy szkody tym wywołanej — w szczególności poprzez zwrot Sprzedawcy wszelkich udokumentowanych kosztów, w tym kosztów administracyjnych kar pieniężnych.

[ROZDZIAŁ VI: ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI]

§ 20.

Rękojmia za wady i odpowiedzialność za zgodność Produktu z Umową

 1. Rękojmia za wady Produktów, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów sprzedaży Produktów, które są zawierane przez Kupujących innych niż Konsument lub PNPK.
 2. Kupującemu może przysługiwać gwarancja, która jest udzielana przez producenta jako gwaranta w odniesieniu do danego Produktu. Rodzaje gwarancji, okres, na jaki jest udzielana, oraz uprawnienia, jakie przysługują Kupującemu z tytułu gwarancji, są określone w karcie gwarancyjnej, która jest dołączana do Produktu.
 3. Do Umów sprzedaży Produktów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Produktu z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. W przypadku, gdy Usługi Elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę stanowią równocześnie Usługi Cyfrowe, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Usług Cyfrowych z Umową na zasadach przewidzianych w rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub PNPK za zgodność Produktu z Umową. Zgodność Produktu z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. Kupujący powinien mieć świadomość, że ze względu na specyfikę Produktów, które są przedmiotem sprzedaży, materiały przedstawione na stronie Sklepu mogą sprawiać nieznacznie inne wrażenie niż „na żywo” (na przykład: na stronie Sklepu nie da się zaprezentować szorstkości lub miękkości materiału. Podobnie tekstura materiału może wyglądać nieco inaczej na ekranie komputera lub innego urządzenia niż w bezpośrednim kontakcie z materiałem). W związku z tym Sprzedawca zaleca, aby Kupujący w miarę możliwości poprosił o próbniki materiałów na zasadach określonych w § 7 ust. 5.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że:
 6. termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy;
 7. Umowa dotyczy Produktu Outletowego, gdzie Kupujący wyraźnie wyraził zgodę na nabycie Produktu Outletowego.
 8. W przypadku PzEC Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane, jednak nie krócej niż przez dwa lata od chwili dostarczenia PzEC.

§ 21.

Wymiana lub naprawa Produktu niezgodnego z Umową

 1. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument lub PNPK może żądać jego naprawy lub wymiany.
 2. Sprzedawca może:
  1. dokonać wymiany, gdy Konsument lub PNPK żąda naprawy, lub
  2. dokonać naprawy, gdy Konsument lub PNPK żąda wymiany,

jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub PNPK jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

 1. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić wymiany lub naprawy w celu doprowadzenia do zgodności Produktu z Umową.
 2. Konsument lub PNPK udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie, a Sprzedawca odbiera go na swój koszt. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 3. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Towaru z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument lub PNPK go nabył.

§  22.

Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku Produktu niezgodnego z Umową

 1. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Produktu zgodnie z § 21 ust. 3;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową;
  3. brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
  4. brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 21 ust. 1;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub
 2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową.
 3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.
 4. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.
 5. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument lub PNPK może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta lub PNPK wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub PNPK zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.
 6. W razie odstąpienia od Umowy Konsument lub PNPK niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§  23.

Odpowiedzialność Stron

 1. Kupujący ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, a w szczególności ponosi odpowiedzialność za:
 1. brak terminowego uiszczania Ceny oraz innych należności na rzecz Sprzedawcy;
 2. bezzasadną odmowę odbioru lub opóźnienie w odbiorze Produktu;
 3. brak współdziałania lub niewłaściwe współdziałanie przy zawieraniu lub wykonywaniu Umowy;
 4. naruszenie praw własności intelektualnej przysługujących Sprzedawcy lub osobie trzeciej.
  1. W przypadku poniesienia przez Sprzedawcę szkody, rozumianej jako rzeczywista strata lub utracone korzyści w rozumieniu art. 361 k.c., w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Kupującego, Sprzedawca jest uprawniony do żądania od Kupującego w szczególności zwrotu wszystkich udokumentowanych kosztów, jakie poniósł w związku z działaniem lub zaniechaniem Kupującego lub osoby, o której mowa w ust. 1, przede wszystkim kosztów obsługi prawnej, obsługi informatycznej oraz obsługi transportowej.
  2. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 5. nieprawidłowe funkcjonowanie Usług Elektronicznych lub ich części z przyczyn leżących po stronie Kupującego lub osoby trzeciej np. niedostosowania sprzętu do wymagań technicznych, niezabezpieczenie komputera Kupującego lub nienależyte zabezpieczenie, wirusy itp.;
 6. brak możliwości realizacji Umowy zawartej w ramach Przedsprzedaży z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy;
 7. nieprzydatność Produktów lub Usług Dodatkowych do celów założonych przez Kupującego, w szczególności Produktu na Zamówienie;
 8. skutki przekazania przez Kupującego błędnych informacji na potrzeby wykonania Produktu na Zamówienie lub Usług Dodatkowych;
 9. skutki używania Produktów przez Kupującego lub osoby trzecie;
 10. skutki nieuprawnionej ingerencji w Produkty przez Kupującego lub osoby trzecie;
 11. uszkodzenia i zniszczenia wynikłe z niewłaściwego korzystania z Produktów przez Kupującego;
 12. szkody wynikłe z opóźnienia w odbiorze Produktów;
 13. działania i zaniechania przewoźnika dostarczającego Produkty;
 14. utratę, uszkodzenie lub zniszczenie przesyłki zawierającej Produkty — w przypadku, gdy przesyłka została utracona, uszkodzona lub zniszczona w transporcie, wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi przewoźnik;
 15. szkody wynikłe ze wstrzymania się przez Sprzedawcę z realizacją Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego;
 16. skutki nieprzestrzegania przez Kupującego postanowień Regulaminu;
 17. podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych, w tym danych do faktury VAT i danych kontaktowych;
 18. skutki siły wyższej;
 19. rozwiązanie Umowy lub odstąpienie od niej z przyczyn leżących Kupującego.
  1. Sprzedawca nie odpowiada za szkody w postaci utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 k.c.
  2. Łączna odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do szkody umyślnej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane nieumyślnie, a także spowodowane rażącym niedbalstwem.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego przez Sprzedawcę Kupującemu nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Sprzedawcy.
  4. Jakiekolwiek ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w niniejszym Regulaminie nie dotyczą szkody, w odniesieniu do której zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialności nie można wyłączyć lub ograniczyć.
  5. Postanowienia dotyczące wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie znajdują zastosowania wobec Kupujących, którym przysługuje status Konsumenta. Kwestię odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumentów regulują właściwe przepisy prawa cywilnego i prawa konsumenckiego.

§ 24.

Siła wyższa

 1. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli na realizację jej postanowień miała wpływ siła wyższa.
 2. Przez pojęcie siły wyższej Strony zgodnie rozumieją zdarzenie nagłe, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Stron, uniemożliwiające stałą lub czasową realizację postanowień Umowy lub jej części, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności:
 1. klęski żywiołowe np. pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragany, itd.;
 2. strajki o zasięgu lokalnym, krajowym;
 3. długotrwała przerwa w dostawie energii elektrycznej;
 4. akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy;
 5. działania wojenne, akty sabotażu i terroryzmu;
 6. blokady i embarga niezależnie od ich statusu prawnego;
  1. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia wystąpienia siły wyższej, poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu i przewidywanych skutkach dla realizacji Umowy oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi niebudzące wątpliwości dowody potwierdzające jej wystąpienie.
  2. Strony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania informacji, o jakiej mowa w ust. 3, uzgodnią tryb dalszego postępowania w przedmiocie realizacji Umowy.

[ROZDZIAŁ VII: ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

§ 25.

Odstąpienie od Umowy

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Kupującego, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń Umowy i bezskutecznym upływie terminu na usunięcie naruszeń, w przypadku:
 1. opóźnienia Kupującego we współdziałaniu, które jest konieczne do prawidłowego wykonania Umowy, przekraczającego 14 (słownie: czternaście) dni;
 2. opóźnienia Kupującego w zapłacie Ceny i innych należności, przekraczającego 14 (słownie: czternaście) dni od ostatniego dnia terminu płatności;
 3. podejmowania jakichkolwiek czynności związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy przez osobę nieposiadającą umocowania do dokonywania czynności w imieniu i na rzecz Kupującego;
 4. odmowy odbioru przez Kupującego Produktu w ustalonym miejscu i czasie;
 5. opóźnienia w odbiorze przez Kupującego Produktu, przekraczającego 14 (słownie: czternaście) dni od ostatniego dnia terminu na odbiór;
 6. wszczęcia wobec Kupującego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub innego postępowania o podobnym charakterze.
  1. Sprzedawca może odstąpić od Umowy z przyczyn niezależnych od Kupującego, bez konieczności podania przyczyny, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zawarcia Umowy. Postanowienie to nie dotyczy Kupujących, którym przysługuje status Konsumenta.
  2. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie zwłoki Sprzedawcy w wydaniu Produktu przekraczającej co najmniej 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni od ostatniego dnia terminu przewidzianego na wydanie Produktu, po wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na ich wydanie, nie krótszego niż 7 (słownie: siedem) dni, oraz jego bezskutecznym upływie. Postanowienie to nie dotyczy Kupujących, którym przysługuje status Konsumenta — w przypadku takich Kupujących zastosowanie znajdują ogólne przepisy prawa cywilnego i prawa konsumenckiego.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 26.

Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta lub PNPK

 1. Konsument lub PNPK, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Zgodnie z art. 38a w zw. z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 287, z późn. zm. — dalej: u.p.k.) Kupującemu będącemu Konsumentem lub PNPK nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:
 3. o świadczenie Usług Dodatkowych, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę Dodatkową za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt na Zamówienie, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub PNPK lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 5. o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 6. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia — na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 7. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, zamieszczonego jako Załącznik nr 2, jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 9. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub PNPK użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 10. Konsument lub PNPK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Sprzedawcy przysługuje prawo dokonania potrącenia swojej wierzytelności wobec Kupującego z tego tytułu zgodnie z art. 498 k.c. i następne.

[ROZDZIAŁ VIII: POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I DANE KONTAKTOWE]

§ 27.

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia, że Umowa nie jest wykonywana zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Kupujący może złożyć reklamację.
 2. Reklamację można złożyć poprzez wysłanie reklamacji na piśmie, najlepiej listem poleconym, lub drogą elektroniczną — na adres siedziby Sprzedawcy lub adres e-mail.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 1. imię i nazwisko reklamującego;
 2. firmę Kupującego;
 3. dane kontaktowe, w szczególności adres elektroniczny lub numer telefonu;
 4. szczegółowy opis, na czym polegała niezgodność Umowy z Regulaminem.
  1. Po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
  2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji.
  3. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Kupującemu w takiej samej formie i taką samą drogą, jak złożona reklamacja — chyba że Kupujący wybierze inną formę i inną drogę dostarczenia odpowiedzi na reklamację.

§ 28.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§  29.

Dane kontaktowe

 1. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy w następujący sposób:
 2. pocztą elektroniczną: meble@heban.pl
 3. telefonicznie: +48 533 817 150 / +48 (22) 760 89 14
 4. pocztą zwykłą: Trakt Brzeski 73, 05-077 Warszawa
 1. W przypadku nieodebrania listu poleconego, skierowanego do Strony, wysłana do niej korespondencja uznana zostanie za skutecznie doręczoną w ostatnim dniu, w którym odebranie przesyłki było możliwe, chyba że Strona udowodni, że z przyczyn od niej niezależnych odebranie przesyłki w terminie nie było możliwe. Postanowienie to nie dotyczy Kupujących, którym przysługuje status Konsumenta.

§ 30.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument opublikowany w Sklepie oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 2. Kupujący zostanie powiadomiony o planowanej zmianie treści Regulaminu:
 1. poprzez informację na stronie Sklepu lub
 2. poprzez informację zamieszczoną na koncie Użytkownika — jeżeli Kupujący posiada konto Użytkownika lub
 3. drogą elektroniczną, poprzez wiadomość email — jeżeli Sprzedawca posiada adres email Kupującego.
 4. Zmieniony Regulamin zaczyna obowiązywać od daty wskazanej w zawiadomieniu, przy czym Kupujący zostanie powiadomiony o zmianach Regulaminu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Zmiany Regulaminu nie znajdują zastosowania do Umów sprzedaży, które zostały zawarte przed wejścia w życia zmian Regulaminu. Jeżeli Umowa ma charakter ciągły i ma być wykonywaną również po wprowadzeniu zmian do Regulaminu, Kupujący może wypowiedzieć Umowę do czasu planowanego wejścia w życie zmian. Niezgłoszenie chęci zakończenia Umowy bądź złożenie oświadczenia po wejściu zmian w życie poczytuje się za zgodę Kupującego na wykonywanie kontynuowanie wykonania Umowy na zasadach zgodnych z nowym Regulaminem.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 7. Jakiekolwiek zmiany dotyczące Umowy pomiędzy Stronami powinny być wprowadzane w formie dokumentowej lub pisemnej — z wyjątkiem czynności, dla których Strony wyraźnie zastrzegły formę pisemną.
 8. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.
 9. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację Umowy.
 10. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Umowy. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa.
 11. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Umowy Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych.
 12. Regulamin obowiązuje od dnia 18.08.2023r.